AnsweredAssumed Answered

Problems using Apple Pencil with speedgrader

Question asked by Jessica Tidblom on Sep 23, 2019
Latest reply on Sep 24, 2019 by Stefanie Sanders

Jag har problem att göra noteringar i inlämnade uppgifter med Apple Pencil i speedgrader. I appen fungerar pennan, men väldigt dåligt. I webbläsare fungerar den inte alls. Jag kan välja färg etc med pennan men när jag ska skriva i den inlämnade pdf-filen flyttar jag bara runt filen i fönstret. Vilka kända problem finns med detta?

 

i have problem using my Apple Pencil in speedgrader. In the applikation it is possible to do markings in the students pdf-file, bit it does not work smooth and egen. If I use canvas in browser it does not work at all. Just moving around the image. What problems are knogen about this?

Outcomes